SDA / Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

I. Správce dat

Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek dostupných na adrese www.sdacademy.cz (dále jen “webové stránky”) je společnost SDA Czech Republic s.r.o se sídlem na adrese Praha: Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Česká republika, reg. číslo: 09863427, DIČ: CZ09863427: CZ09863427 (dále jen “správce”).

II. Obecné informace

1. Informace obsažené v tomto dokumentu vymezují pravidla pro zpracování osobních údajů uživatele webových stránek (dále jen Uživatel) Správcem.
2. Osobní údaje Uživatele jsou chráněny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení GDPR).
3. Správce používá bezpečnostní opatření k ochraně údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněnou změnou.
4. Správce může být na základě zákonných požadavků požádán o poskytnutí informací oprávněným orgánům v rozsahu vyplývajícím z požadavku.
5. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na webové stránky.
6. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce doporučuje, abyste si po přechodu na jiné webové stránky přečetli zásady ochrany osobních údajů tam stanovené.
7. V případě výhrad je uživatel může zaslat na e-mailovou adresu [email protected].

III. Údaje uživatele shromážděné správcem

1. Správce shromažďuje informace o používání této webové stránky ukládáním technologických údajů, jako je datum připojení k webové stránce a IP adresa, do systémových protokolů. Tyto informace slouží pouze pro administrativní a statistické účely a neumožňují identifikaci jednotlivého Uživatele. Automaticky shromážděné údaje mohou být použity:
a. k analýze chování Uživatelů na Webových stránkách;
b. ke shromažďování demografických údajů o Uživatelích;
c. k personalizaci obsahu Webových stránek.
2. Zpracovávají se osobní údaje obsahující informace o používání této Webové stránky:
a. za účelem lepšího přizpůsobení služeb poskytovaných Správcem potřebám Uživatelů;
b. za účelem vytvoření statistik o používání Webové stránky, které mají být použity ke zlepšení kvality služeb poskytovaných Správcem.
3. Osobní údaje Uživatelů jsou shromažďovány na základě souhlasu uděleného Uživatelem v případě:
a. o kontaktování Uživatele se Správcem prostřednictvím e-mailu nebo
b. o registraci Uživatele na akci pořádanou Správcem.
4. Používání webových stránek a poskytování údajů Správci je zcela dobrovolné. Neposkytnutí osobních údajů Uživatelem v případě přání využívat určité služby může mít za následek nemožnost jejich realizace. 5. Správce vždy žádá o minimální rozsah osobních údajů Uživatele, který je nezbytný pro poskytnutí služby nebo odpovědi Uživateli služby.
5. Osobní údaje Uživatele mohou být předávány v rámci kapitálové skupiny Správce nebo subjektům zpracovávajícím osobní údaje na žádost Správce, včetně marketingových agentur, poskytovatelů IT služeb, spolupracovníků Správce.

IV. Soubory cookie

1. Upozorňujeme, že Webové stránky používají ke shromažďování a zpracování sledovacích údajů soubory cookie.
2. Soubory cookie (dále jen “cookies”) jsou malé datové jednotky, které jsou dočasně ukládány prohlížečem na pevný disk počítače. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečný identifikátor, tj. anonymní, náhodně vygenerované číslo, které je uloženo v zařízení. Některé z nich se po skončení relace prohlížeče vymažou, jiné se na disku počítače ukládají delší dobu.
3. Informace obsažené v souborech cookie nejsou shromažďovány za účelem získání osobních údajů, nicméně za určitých okolností mohou umožnit identifikaci konkrétního uživatele, což znamená, že mohou být klasifikovány jako osobní údaje.
4. Soubory cookie jsou Správcem používány k usnadnění používání Webových stránek Uživatelem. Soubory cookie a informace v nich obsažené jsou využívány ke zlepšení nabízených služeb, např:
a. umožňují Správci rozpoznat zařízení, díky čemuž není nutné při jednom úkolu, např. vyplňování formuláře, několikrát uvádět stejné informace;
b. spočítat, kolik lidí používá webové stránky, aby bylo možné zlepšit jejich používání a zajistit odpovídající rychlost odkazů;
c. analyzovat údaje s cílem sledovat, jak uživatelé vnímají různé aspekty Webové stránky, díky čemuž ji lze neustále zlepšovat.
5. Typy souborů cookie na Webových stránkách:

Účel souborů cookie

Relace stránky (vlastní soubor) Takzvané relační soubory cookie (dočasné) jsou nezbytné z technických důvodů a umožňují provádění základních funkcí webových stránek, jako je například kontaktní formulář.
Google Analitycs (externí soubor) 1. Webové stránky používají službu Google Analitycs ke shromažďování údajů o Uživatelích. Při analýze návštěvnosti Webových stránek lze zjistit mj:
a. jak Uživatelé našli Webové stránky, zda prostřednictvím vyhledávače, odkazem z jiné webové stránky nebo přímým zadáním adresy Webové stránky do prohlížeče,
b. kde se fyzicky nacházeli,
c. jaký operační systém, prohlížeč, typ zařízení používají,
d. jak dlouho zůstali na Webové stránce nebo na konkrétních podstránkách. Chcete-li se podívat na obsah souboru cookie, stačí v okně prohlížeče otevřít prohlížeč souborů cookie.

6. Chcete-li zobrazit obsah souboru cookie, jednoduše otevřete prohlížeč souborů cookie v okně prohlížeče. Zobrazí se krátký řetězec čísel a znaků. Zobrazená čísla jsou identifikační kartou, kterou vidí pouze server, který tento soubor cookie odeslal. Informace o tom, jak zkontrolovat kód v prohlížeči mobilního telefonu, naleznete v příslušné části uživatelské příručky k telefonu.
7. Soubory cookie můžete kdykoli nastavit. Nastavení souborů cookie se liší v závislosti na webovém prohlížeči. Další informace o zakázání souborů cookie v prohlížeči naleznete na následujících stránkách:
e. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwa-ciasteczek;
f. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
g. Google Chrome:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582
h. Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
i. Safari: http://www.apple.com/support/safari/
8. Software používaný k prohlížení webových stránek (tj. webový prohlížeč) ve většině případů standardně umožňuje ukládání souborů cookie do koncového zařízení uživatele. Ve všech moderních prohlížečích je však možné nastavení souborů cookie změnit samostatně. Tato nastavení lze změnit zejména tak, že v nastavení webového prohlížeče zablokujete automatické nakládání se soubory cookie nebo budete informovat o jejich každém uložení v zařízení Uživatele. Je však třeba mít na paměti, že omezení cookies může mít vliv na fungování webových stránek.

V. Bezpečnost shromážděných informací

1. Správce shromažďuje a používá shromážděné informace pro legitimní obchodní účely v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů, zejména v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu s ustanoveními zákona o poskytování elektronických služeb.
2. Shromážděné protokoly jsou Správcem uchovávány jako pomocný materiál sloužící ke správě Webových stránek. Informace v nich obsažené jsou zpřístupněny pouze osobám oprávněným ke správě Webových stránek. K analýze shromážděných údajů využíváme výše popsaná bezpečná řešení externích dodavatelů.
3. Správce, vědom si důležitosti problémů souvisejících s ochranou práva na soukromí, a zejména problémů souvisejících s ochranou osobních údajů, zajišťuje aplikaci bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátě nebo nesprávnému použití získaných a správci svěřených údajů, a zároveň deklaruje jejich účinnou ochranu. Ochrana osobních údajů Správcem je prováděna v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů přijatými Správcem.

VI. Způsob zpracování dat

1. Osobní údaje uživatele budou zpracovávány za účelem:
a. prohlížení a údržby webových stránek – právním základem pro zpracování je nezbytnost plnění smlouvy poskytnuté elektronicky;
b. provádění činností podporujících prodej za účelem prezentace aktuální nabídky a zkvalitňování poskytovaných služeb – právním základem je oprávněný zájem Správce informovat návštěvníky našich webových stránek o své nabídce a akcích a zkvalitňovat poskytované služby;
c. zjištění nebo uplatnění případných nároků nebo obrana proti takovým nárokům.
2. V souvislosti s umožněním kontaktování Správce Uživatelem prostřednictvím kontaktního formuláře na Webových stránkách, po souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři, zpracovává Správce osobní údaje Uživatele za účelem odpovědi na obdrženou zprávu a zaslání na jím uvedenou e-mailovou adresu obchodních informací týkajících se produktů či služeb nabízených Správcem nebo za účelem telefonického kontaktu s Uživatelem prostřednictvím jím uvedeného telefonního čísla.
3. V souvislosti s možností registrace Uživatele prostřednictvím Webových stránek na akci pořádanou Správcem, po předchozím souhlasu Uživatele se zpracováním osobních údajů uvedených v registračním formuláři, zpracovává Správce osobní údaje Uživatele za účelem registrace Uživatele na akci a pro kontakt v souvislosti s účastí Uživatele na této akci.
4. Pokud Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních informací, propagačních a reklamních materiálů prostřednictvím elektronické komunikace, zpracovává Správce osobní údaje poskytnuté Uživatelem pro marketingové účely, a to i za účelem zasílání nabídky poskytovaných služeb, informací o akcích pořádaných Správcem a akcích připravených pro Uživatele.
5. Webové stránky umožňují zobrazování obsahu od externích dodavatelů – YouTube, Facebook a LinkedIn. Pro zobrazení tohoto obsahu třetích stran musí Uživatel nejprve přijmout jejich specifické podmínky. To zahrnuje i zásady používání souborů cookie výše uvedených dodavatelů, na které nemá Správce vliv. Níže jsou uvedeny informace o pravidlech zpracování osobních údajů jednotlivými externími poskytovateli:
a. Facebook – Facebook Ireland LTD; informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete na adrese: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.
b. LinkedIn – LinkedIn Ireland Unlimited Company; informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete na adrese: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=d_org_guest_school_overview_footer-privacy-policy;
c. YouTube – Google Ireland Limited; informace o zpracování údajů společností Facebook lze nalézt na adrese: https://www.youtube.com/t/terms.

VII. Doba uchovávání údajů

1. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu pobytu na webových stránkách s tím, že:
a. v případě shromažďování osobních údajů pro účely registrace na akci pořádanou Organizátorem (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), jsou osobní údaje Správcem uchovávány od okamžiku jejich poskytnutí Uživatelem a souhlasu s jejich zpracováním, do doby, kdy se akce uskutečnila;
b. v případě shromažďování osobních údajů za účelem splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo v souvislosti s plněním úkolů ve veřejném zájmu (právní základ: § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb: Čl. 6 odst. 1 písm. c) a e) po dobu plnění povinností a úkolů vyplývajících z jednotlivých právních předpisů;
c. v případě zpracování osobních údajů pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb: čl. 6 odst. 1 písm. f), budou údaje uchovávány nejdéle po dobu šesti let ode dne ukončení smlouvy nebo do doby, než bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování pro tento účel;
d. v případě shromažďování osobních údajů pro marketingové účely na základě souhlasu (právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) nařízení GDPR) jsou osobní údaje správcem uchovávány od okamžiku udělení souhlasu se zpracováním údajů, na které se vztahuje (i v průběhu realizační smlouvy), až do doby, kdy je vyhověno žádosti o odvolání tohoto souhlasu, v případě jeho odvolání, nebo do doby, kdy je zaznamenána námitka;
e. kromě výše uvedených situací mohou být údaje uchovávány po dobu omezení zpracování těchto údajů stanoveného na žádost uživatele, žádost dozorového úřadu – v situacích stanovených GDPR v čl. 18 a čl. 58.
2. Doba uložení osobních údajů může být vždy prodloužena o dobu promlčení nároků, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro uplatnění případných nároků nebo obranu proti takovým nárokům ze strany Správce. Správce se při každém zpracování osobních údajů řídí zásadami účelového omezení, minimalizace údajů a omezené doby zpracování.

VIII. Zpracování údajů ve třetích zemích

Správce může předávat údaje Uživatele v rámci své kapitálové skupiny, a to i do třetích zemí (mimo Evropskou unii). V takovém případě Správce vynakládá úsilí na předání údajů do třetí země za předpokladu, že jsou zajištěny odpovídající záruky a že jsou zajištěna vymahatelná práva subjektů údajů a účinné právní prostředky nápravy uvedené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Za účelem zajištění řádného zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek zahrnuje Správce do smluv s příjemci standardní smluvní doložky týkající se ochrany osobních údajů schválené Evropskou komisí, ujišťuje se, že země, ve které budou osobní údaje uživatelů zpracovávány, byla Evropskou komisí uznána jako ” vhodná “v souladu s nařízením GDPR, případně zajišťuje, aby se na příjemce osobních údajů uživatelů vztahoval štít na ochranu soukromí. Správce uplatňuje všechna zákonem požadovaná pravidla pro ochranu osobních údajů zpracovávaných v Evropské unii i mimo ni, uvedená na následující adrese: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

IX. Práva uživatele související se zpracováním osobních údajů

1. Uživatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a omezení zpracování. Kromě toho má uživatel právo vznést námitku proti zpracování údajů a právo na přenos údajů. Práva uvedená v tomto odstavci jsou realizována v souladu s ustanoveními nařízení GDPR – na základě definic a mechanismů popsaných v tomto nařízení.
2. V případě zpracování osobních údajů Správcem na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem, a to i pro účely přímého marketingu, má Uživatel právo kdykoli vznést námitku proti zpracování pro účely takového marketingu, a to v rozsahu, v jakém zpracování s takovým marketingem souvisí.
3. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených nařízením GDPR, a to zejména podle čl. 77 tohoto nařízení.