SDA / PODMÍNKY SLUŽBY

PODMÍNKY SLUŽBY

OBECNÉ INFORMACE
 

 1. Vlastníkem webových stránek je společnost SDA CZECH REPUBLIC s.r.o Bílkova 855/19, 110 00 Praha 1 – Staré Město, Czech Republic, která je zapsána v obchodním rejstříku pod číslem C 343713 vedená u Městského soudu v Praze, e-mailová adresa: [email protected]
 2. Pravidla webových stránek vymezují rozsah a druh služeb poskytovaných elektronicky vlastníkem webových stránek v rámci webových stránek https://sdacademy.cz a jejich podstránek, pravidla pro poskytování těchto služeb, jakož i reklamační řízení a pravidla pro uzavírání smluv o poskytování digitálního obsahu.

 
DEFINICE
 

 1. Formulář pro přihlášení k odběru – interaktivní formulář dostupný na webových stránkách poskytovaných vlastníkem webových stránek, který umožňuje přihlášení k odběru elektronicky poskytovaných služeb.
 2. Kontaktní formulář – formulář dostupný na Webových stránkách, který umožňuje Uživateli zaslat zprávu Vlastníkovi Webových stránek.
 3. Služba Chatbot – služba poskytovaná elektronicky prostřednictvím Webových stránek, která spočívá v možnosti pokládat Uživatelům dotazy týkající se služeb a produktů nabízených Vlastníkem Webových stránek.
 4. Webinář – online školení pořádané vlastníkem webových stránek pro uživatele.
 5. Pravidla pro webové stránky – tato pravidla.
 6.  Digitální obsah – data vytvořená a dodaná v digitální podobě.
 7. Služby poskytované elektronicky – služby, které jsou prováděny odesíláním a přijímáním dat pomocí systémů informačních a komunikačních technologií na individuální žádost uživatele, bez současné přítomnosti stran, přičemž data jsou přenášena prostřednictvím veřejných sítí ve smyslu telekomunikačního zákona.
 8. Webové stránky – webové stránky na adrese https://sdacademy.cz/ a všechny jejich podstránky.
 9. Vzdělávací materiály – data vytvořená a dodaná v digitální podobě, včetně zejména materiálů zpřístupněných výměnou za souhlas se zasíláním informací o službách a produktech vlastníka webových stránek.
 10. Uživatel – jakákoli fyzická osoba, která navštíví webové stránky a používá službu.

 
OBECNÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
 

 1. Uživatel je povinen používat webové stránky v souladu s jejich pravidly , s ohledem na práva duševního vlastnictví, zejména autorská práva vlastníka webových stránek nebo třetích stran, a způsobem, který nenarušuje fungování webových stránek.
 2. V rámci používání webových stránek je zakázáno, aby uživatel poskytoval nebo přenášel nezákonný obsah, zejména zasíláním obsahu zakázaného zákonem, a to i prostřednictvím formulářů dostupných na webových stránkách.
 3. Zahájením využívání služeb uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem Pravidel webových stránek, rozumí jejich obsahu, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat.
 4. Vlastník webových stránek definuje následující technické požadavky pro používání webových stránek a služeb:
  • vlastnictví zařízení umožňujícího přístup k internetu , vybaveného výkonným operačním systémem, např. Mac OS, Android, Windows;
  • nainstalovat do výše uvedeného zařízení aktuální verzi webového prohlížeče podporujícího HTML5, který umožňuje přístup k internetovým zdrojům, jako jsou: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari nebo jiný kompatibilní webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie;
  • mít aktivní e-mailový účet.
 5. Využívání elektronických služeb je spojeno s přenosem dat prostřednictvím internetu , který podléhá rizikům charakteristickým pro tuto síť.
 6. Za účelem zajištění bezpečnosti na Webových stránkách přijímá Vlastník Webových stránek technická, organizační a právní opatření odpovídající stupni bezpečnostního ohrožení, zejména používá opatření k zabránění, získání a úpravě osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu neoprávněnými osobami. Majitel webových stránek zajišťuje bezpečnost přenosu dat přenášených na webových stránkách pomocí protokolu SSL.
 7. Používání služeb uživatelem je spojeno se zpracováním jeho osobních údajů. Podrobné informace o zásadách zpracování osobních údajů, včetně informací o právech Uživatele souvisejících se zpracováním osobních údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.
   
  TYPY A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
   

  1. Vlastník webových stránek poskytuje elektronické služby, zejména:
   • Webové semináře 
   • Služba Chatbot
   • Kontaktní formulář
  2. Vlastník webových stránek může rovněž poskytovat služby na základě samostatných smluv, jejichž předmětem je poskytování elektronických služeb.
  3. Vlastník webových stránek si vyhrazuje právo svobodně rozhodovat o typech elektronicky poskytovaných služeb, vyloučit některé služby nebo dočasně omezit poskytované služby, zejména s ohledem na funkčnost webových stránek.
    
   WEBINÁŘE
    

   1. Tato ustanovení se vztahují na webináře , workshopy , online setkání a další akce (dále jen: webinář ) pořádané vlastníkem webových stránek.
   2. Pro účast na webináři je nutná předchozí registrace.
   3. Registrace účasti na webináři probíhá pouze elektronicky prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách.
   4. Pro registraci účasti na webináři je nutné zadat údaje uživatele uvedené ve formuláři pro přihlášení a potvrdit je kliknutím na tlačítko “Přihlásit ̨ “.
   5. Po vyplnění registračního formuláře vám bude na e-mailovou adresu v něm uvedenou zaslána zpráva s potvrzením účasti na webináři a odkazem, který vám účast na něm umožní.
   6. Účast na webináři je bezplatná, pokud není při registraci na daný webinář jasně uvedeno, že je akce placená.
   7. V registračním formuláři je zakázáno uvádět nezákonný obsah , zejména osobní údaje třetích osob, pokud k tomu není uživatel oprávněn.
   8. Webinář se koná v online formuli prostřednictvím internetu přes webové stránky clickmeeting.com nebo jinou platformu určenou pro online schůzky.
   9. Vlastník webových stránek si vyhrazuje právo odmítnout účast na webináři bez udání důvodu.
   10. V případě zrušení webináře jej majitel webových stránek uspořádá v jiném jím určeném termínu nebo jej zruší.
   11. Vlastník webových stránek nenese odpovědnost za případy, kdy se uživatel webináře nezúčastní v důsledku problémů, za které je odpovědný.
   12. Vlastník webových stránek uvádí, že obsah a materiály prezentované během webových seminářů jsou chráněny autorským právem. Je zakázáno je kopírovat, ukládat v jakékoliv podobě, dále šířit a zpřístupňovat veřejnosti.
   13. Uživatel není oprávněn nahrávat zvuk a/nebo obraz webináře.
   14. Vlastník webových stránek prohlašuje, že může nahrávat , sdílet a archivovat webové semináře obsahující výpovědi uživatelů.

    
   SLUŽBA CHATBOT
    

   1. Chatbot funguje jako virtuální asistent, který umožňuje uživateli získat marketingové informace o službách a produktech vlastníka webových stránek, podporu při výběru služeb nebo produktů nebo zanechat kontaktní údaje pro rozhovor s kariérním poradcem.
   2. Chatbot vede automatickou konverzaci v reálném čase podle naprogramované cesty, během níž zobrazuje marketingové informace o službách a produktech vlastníka webových stránek. Chatbot může shromažďovat osobní údaje za účelem navázání kontaktu na žádost Uživatele a může také požádat Uživatele o souhlas se zasíláním marketingových informací.
   3. Uživatel se zavazuje neposkytovat nepravdivé osobní údaje, jakož i neposkytovat osobní údaje jiné osoby bez jejího souhlasu. Uživatel nese výhradní odpovědnost za obsah jím poskytnutých údajů, včetně odpovědnosti za případné porušení práv třetích osob.
   4. Chatbot se spustí poté, co uživatel otevře okno konverzace.
   5. Službu můžete kdykoli přestat používat zavřením okna konverzace.
   6. Je zakázáno vkládat do okna Chatbota obsah, který porušuje obecně platné zákony a porušuje práva třetích stran.
   7. Chatbot neslouží k podávání stížností na webové stránky ze strany uživatele nebo na služby poskytované vlastníkem webových stránek.

    
   KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
    

   1. Kontaktní formulář umožňuje uživateli odeslat e-mail majiteli webových stránek za účelem navázání kontaktu a představení nabídky služeb nebo produktů majitele webových stránek.
   2. Přístup ke kontaktnímu formuláři je bezplatný.
   3. Kontaktní formulář lze použít libovolně mnohokrát.
   4. Použitím kontaktního formuláře (kliknutím na tlačítko “odeslat”) uživatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto webových pravidel.
   5. Uživatel se zavazuje neposkytovat nepravdivé osobní údaje, jakož i neposkytovat osobní údaje jiné osoby bez jejího souhlasu. Uživatel nese výhradní odpovědnost za obsah jím poskytnutých údajů, včetně odpovědnosti za případné porušení práv třetích osob.

    
   SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
    

   1. Vlastník webových stránek umožňuje uživateli uzavřít smlouvu o poskytování digitálního obsahu.
   2. Uživatel uzavírá smlouvu o dodávce digitálního obsahu, na jejímž základě je povinen zaplatit daty nebo uhradit cenu.
   3. Smlouva o poskytování digitálního obsahu za úplatu s údaji spočívá v poskytnutí osobních údajů uživatele výměnou za poskytnutí vzdělávacích materiálů nebo přístupu k webináři.
   4. V případě, že uživatel nesouhlasí s poskytnutím údajů za účelem slevy, je povinen zaplatit celou cenu. Za účelem zjištění ceny kontaktujte prosím přímo majitele webových stránek zasláním zprávy na následující e-mailovou adresu: [email protected].

    
   STÍŽNOSTI
    

   1. Stížnosti týkající se služby mohou uživatelé podávat do 14 dnů ode dne jejího ukončení elektronickou cestou na e-mailovou adresu: [email protected] nebo na adresu sídla vlastníka webových stránek.
   2. Stížnost by měla obsahovat údaje umožňující identifikaci uživatele, předmětu stížnosti a žádostí souvisejících se stížností.
   3. Všechny stížnosti jsou vyřízeny okamžitě, nejpozději do 14 dnů od data podání stížnosti. Osoba podávající stížnost obdrží odpověď ve stejné formě, v jaké byla stížnost odeslána, pokud uživatel neurčí jinak.

    
    ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ STANOVISEK
    

   1. Majitel webových stránek poskytuje přístup k názorům na služby nebo produkty.
   2. Názory pocházejí zejména od uživatelů, kteří si produkt nebo službu zakoupili, nebo od lidí, kteří produkt nebo službu obdrželi zdarma.
   3. Vlastník webových stránek nezávisle zveřejňuje názory na webových stránkách.
   4. Majitel webových stránek není povinen zveřejňovat názory na webových stránkách a je oprávněn je odstranit, pokud je to podle jeho názoru oprávněné. Může také zveřejnit vybrané názory.
   5. Majitel webových stránek se snaží zajistit, aby názory prezentované na webových stránkách byly spolehlivé a pocházely od lidí, kteří daný produkt nebo službu používali. Za tímto účelem podniká rozumné a přiměřené kroky k ověření zdroje názoru.
   6. Majitel webových stránek se snaží získat souhlas se zveřejněním názorů pro marketingové účely a šířením vybraných nebo všech názorů spolu s podobiznou těchto osob.
   7. Názory prezentované na webových stránkách ověřuje vlastník webových stránek tak, že kontaktuje jejich autory, pokud existuje podezření, že nepocházejí od uživatelů, kteří daný produkt nebo službu použili.
   8. Majitel webových stránek nepoužívá zakoupené nebo sponzorované recenze.

    
   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
    

   1. Pro vyloučení pochybností se předpokládá, že žádné z ustanovení Pravidel webových stránek neomezuje práva uživatele, včetně uživatele se statusem spotřebitele nebo podnikatele.
   2. V záležitostech, které nejsou upraveny v předpisech webových stránek, se použijí příslušná ustanovení českého práva.

   Nařízení o webových stránkách vstoupí v platnost 1. ledna 2023.